खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

Supporting Documents: