५०% अनुदानमा कृषि यन्त्रका लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना .