सीपमूलक तालिम सञ्चालन सम्बन्धी सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना