जग्गाधनी तथा मोहीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना